Informacje o prawach autorskich WPJA

Materiał zawarty na tej stronie został stworzony, stworzony i / lub przygotowany do wyłącznego użytku WPJA. Reprodukcja lub wykorzystanie, komercyjnej lub innej, własności intelektualnej zawartej na stronie internetowej WPJA lub w jej witrynie jest surowo zabronione. Własność intelektualna jest zdefiniowana jako, ale nie ogranicza się do wszystkich fotografii, obrazów, informacji i treści, napisanych lub w inny sposób. Wszystkie fotografie na stronie internetowej WPJA są oferowane wyłącznie w celach informacyjnych jako praca zbiorowa i są własnością odpowiednich uczestników, chronionych zarówno przez WPJA, jak i przez jej właściciela. Powielanie lub używanie jest zdefiniowane jako pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, adaptowanie, przyjmowanie, kapitalizacja, odsprzedawanie, manipulowanie lub wykorzystywanie jakiejkolwiek własności intelektualnej w jakikolwiek sposób (w tym na czacie lub na forach). Potwierdzenie źródła nie stanowi autoryzacji. Wykorzystywanie zdjęć, materiałów i / lub własności intelektualnej do druku lub publicznego użytku musi towarzyszyć pisemnej zgodzie zarówno WPJA, jak i jej właściciela. Naruszenie praw autorskich jest karalne i jest ściśle egzekwowane.

WPROWADZENIE DO PRAWA AUTORSKIEGO DLA FOTOGRAFII

Korzystanie z informacji o prawach autorskich nie jest już wymagane na mocy amerykańskiego prawa, choć często jest to korzystne. Ponieważ wcześniejsze prawo zawierało taki wymóg, korzystanie z zawiadomienia nadal ma znaczenie dla statusu praw autorskich starszych dzieł. Niniejszy okólnik omawia zarówno postanowienia dotyczące informacji o prawach autorskich, które pierwotnie obowiązywały w Ustawie o prawach autorskich 1976 (tytuł 17, Kodeks USA), które weszły w życie w styczniu 1, 1978, oraz w efekcie 1988 Berne Convention Implementation Act, który zmienił prawo autorskie, aby wprowadzić wykorzystanie informacji o prawach autorskich opcjonalnych na kopiach utworów opublikowanych w marcu 1 i 1989. Specyfikacje dotyczące właściwej formy i umiejscowienia zawiadomienia opisano w niniejszym okólniku. Prace opublikowane przed styczniem 1, 1978, podlegają wcześniejszemu prawu autorskiemu. Zgodnie z tą ustawą, jeśli utwór został opublikowany pod władzą właściciela praw autorskich bez odpowiedniego powiadomienia o prawach autorskich, cała ochrona praw autorskich do tej pracy została trwale utracona w Stanach Zjednoczonych. Ustawa o umowach dotyczących rund urugwajskich zawarta w 1994 (URAA) (PL 103-465) zmieniła skutek publikacji bez uprzedzenia w odniesieniu do niektórych utworów zagranicznych. Zgodnie z tą ustawą prawa autorskie są automatycznie przywracane, skuteczne w styczniu 1, 1996, w przypadku niektórych utworów zagranicznych umieszczonych w domenie publicznej z powodu braku odpowiedniego powiadomienia lub niezgodności z innymi wymogami prawnymi. Mimo, że przywrócenie jest automatyczne, jeśli właściciel praw autorskich chce egzekwować prawa przeciwko stronom zaufania (tym, którzy, opierając się na stanie domeny publicznej dzieła, już korzystali z pracy przed uchwaleniem URAA), musi albo złożyć Urząd praw autorskich Zawiadomienie o zamiarze egzekwowania przywróconego prawa autorskiego lub doręczenia takiego zawiadomienia stronie zależnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat informacji o prawach autorskich zgodnie z prawem obowiązującym przed styczniem 1, 1978, należy poprosić o Circular 96 Section 202.2, "Informacje o prawach autorskich" z biura praw autorskich. Aby uzyskać więcej informacji na temat przywracania praw autorskich w ramach URAA, należy poprosić Circular 38b, "Najważniejsze zmiany dotyczące praw autorskich zawarte w ustawie o umowach o rundy urugwajskiej (URAA)".

WYKORZYSTANIE INFORMACJI O PRAWACH AUTORSKICH NA FOTOGRAFIĘ

Prawa autorskie są formą ochrony praw autorskich w Stanach Zjednoczonych dla autorów "oryginalnych dzieł autorskich". Kiedy dzieło opublikowane jest pod nadzorem właściciela praw autorskich (patrz definicja "publikacji" poniżej), zawiadomienie o prawie autorskim mogą być umieszczane na wszystkich publicznie rozpowszechnianych kopiach lub listach sądowych. Korzystanie z powiadomienia jest obowiązkiem właściciela praw autorskich i nie wymaga pozwolenia od Urzędu ds. Praw Autorskich ani rejestracji w nim. Wykorzystanie powiadomienia może być ważne, ponieważ informuje opinię publiczną, że praca jest chroniona prawem autorskim, identyfikuje właściciela praw autorskich i pokazuje rok pierwszej publikacji. Co więcej, w przypadku naruszenia utworu, jeżeli praca jest opatrzona stosownym ostrzeżeniem, sąd nie przywiązuje żadnej wagi do interwencji oskarżonego w niewinną obronę - to znaczy, że nie uświadomił sobie, że praca została wykonana. chroniony. Niewinna obrona przed naruszeniem może spowodować zmniejszenie szkód, które w przeciwnym razie otrzymałby właściciel praw autorskich. W przypadku prac opublikowanych po marcowym 1, 1989, użycie informacji o prawach autorskich jest opcjonalne. Przed marcem 1, 1989, korzystanie z ogłoszenia było obowiązkowe we wszystkich opublikowanych pracach. Pominięcie powiadomienia o dziele opublikowanym po raz pierwszy przed tą datą może spowodować utratę ochrony praw autorskich, jeśli kroki naprawcze nie zostaną podjęte w określonym czasie. Kroki terapeutyczne opisane są w niniejszym okólniku w punkcie "Pominięcie powiadomienia i błędy w zawiadomieniu". Biuro praw autorskich nie zajmuje stanowiska w sprawie przedruków prac opublikowanych po raz pierwszy z ostrzeżeniem przed March 1, 1989, które są rozpowszechniane w marcu 1 lub później. , 1989, musi zawierać informację o prawach autorskich.

CO TO JEST PUBLIKACJA

Ustawa o prawach autorskich 1976 definiuje publikację jako "dystrybucję kopii lub fonorejestrów utworu do wiadomości publicznej poprzez sprzedaż lub inne przeniesienie własności, lub przez dzierżawę, dzierżawę lub użyczenie". Propozycja rozpowszechniania kopii lub fonoróżów dla grupy osób w celu dalszej dystrybucji, publiczne wykonanie lub publiczne wyświetlanie również stanowi publikację. Poniższe nie stanowią publikacji: drukowanie lub inne powielanie kopii, wykonywanie lub wyświetlanie utworu publicznie lub wysyłanie kopii do Urzędu ds. Praw Autorskich.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH NIE WYMAGANA W DOWOLNYCH PRACACH

Informacje o prawach autorskich nigdy nie były wymagane w przypadku niepublikowanych prac. Ponieważ jednak granica między wstępną dystrybucją a faktyczną publikacją jest czasami trudna do określenia, właściciel praw autorskich może chcieć umieścić informację o prawach autorskich na kopiach lub w książkach telefonicznych, które pozostawiają jej kontrolę w celu wskazania, że ​​prawa są zastrzeżone. Odpowiednią informacją dla nieopublikowanej pracy może być: Niepublikowana praca © 1998 John Doe.

PRAWIDŁOWO DOPUSZCZALNE KOPIE

Ogłoszenie dla wizualnie dostrzegalnych kopii powinno zawierać trzy elementy. Powinny pojawić się razem lub w pobliżu kopii. Elementy to: 1. Symbol © (litera C w kółku) lub słowo "Copyright" lub skrót "Copr."; i 2. Rok pierwszej publikacji. Jeżeli praca jest dziełem pochodnym lub kompilacją zawierającą wcześniej opublikowane materiały, wystarczająca jest roczna data pierwszej publikacji dzieła pochodnego lub kompilacji. Przykłady prac pochodnych to tłumaczenia lub dramatyzacje; przykładem kompilacji jest antologia. Rok ten może zostać pominięty, jeżeli dzieło malarskie, graficzne lub rzeźbiarskie, wraz z towarzyszącą mu tekstową treścią, jeśli takie istnieją, jest reprodukowane w lub na kartkach okolicznościowych, pocztówkach, papeterii, biżuterii, lalkach, zabawkach lub przydatnych artykułach; i 3. Nazwa właściciela praw autorskich do utworu lub skrót, pod którym można rozpoznać nazwę lub ogólnie znane alternatywne oznaczenie właściciela. * Przykład: © 1999 Jane Doe Uwaga "C w okręgu" jest używana tylko na "wizualnie dostrzegalnych" kopiach. Pewne rodzaje utworów, na przykład utwory muzyczne, dramatyczne i literackie, mogą zostać utrwalone nie w "kopiach", ale za pomocą dźwięku w nagraniu dźwiękowym. Ponieważ nagrania dźwiękowe, takie jak taśmy audio i dyski fonograficzne, są "fonorektorami", a nie "kopiami", ostrzeżenie "C w kółku" nie jest używane do wskazania ochrony nagranego utworu muzycznego, dramatycznego lub literackiego. * Stany Zjednoczone są członkiem Powszechnej Konwencji o prawach autorskich (UCC), która weszła w życie we wrześniu 16, 1955. Aby zagwarantować ochronę dzieła chronionego prawem autorskim we wszystkich krajach członkowskich UKC, ogłoszenie musi składać się z symbolu © (słowo "Copyright" lub skrót jest nie do przyjęcia), roku pierwszej publikacji i nazwy właściciela praw autorskich. Przykład: © 1999 John Doe. Aby uzyskać informacje na temat międzynarodowych stosunków praw autorskich, poproś Circular 38a, "Międzynarodowe stosunki dotyczące praw autorskich w Stanach Zjednoczonych".

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRAW AUTORSKICH

Informacje przez Internet: Często żądane okólniki, ogłoszenia, przepisy, inne powiązane materiały i wszystkie formularze wniosków o prawa autorskie są dostępne przez Internet. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem strony głównej Urzędu praw autorskich pod adresem www.loc.gov/copyright. Informacja faksem: okólniki i inne informacje (ale nie formularze zgłoszeniowe) są dostępne z usługi Fax-on-Demand pod adresem (202) 707-2600. Informacje telefoniczne: Aby uzyskać informacje na temat praw autorskich, należy zadzwonić do Biura Informacji Publicznej pod numer (202) 707-3000. Numer TTY to (202) 707-6737. Specjaliści informacyjni pełnią służbę w Biurze Informacji Publicznej od 8: 30 am to 5: 00 pm czas wschodni, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Nagrane informacje są dostępne 24 godzin dziennie. Lub, jeśli wiesz, które formularze aplikacyjne i okólniki chcesz, poproś o nich z Gorącej linii formularzy i publikacji na 202-707 9100 godzin dziennie. Pozostaw nagraną wiadomość. Informacja pocztą zwykłą: Napisz do: Biblioteka Kongresu Biuro Praw Autorskich Biuro Informacji Publicznej 24 Independence Avenue, SE Washington, DC 101-20559 http://www.loc.gov